Sumiko

Sumiko Trình bày

paroxetine

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Viên nén: hộp 5 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in