Sumiko

Sumiko Bảo quản

paroxetine

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Giữ thuốc ở nơi khô, nhiệt độ không quá 25oC. Tránh ánh sáng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in