Tagrisso

Tagrisso Chống chỉ định

Nhà sản xuất:

AstraZeneca
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với hoạt chất hoặc bất kỳ tá dược nào liệt kê tại phần Mô tả - Thành phần tá dược.
Thuốc St. John's Wort không nên dùng chung với TAGRISSO (xem phần Tương tác).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in