Tagrisso

Tagrisso Mô tả

Nhà sản xuất:

AstraZeneca
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Tá dược
Tá dược với tác dụng đã biết: Thuốc có chứa 0,3 mg natri trong mỗi viên 40 mg và 0,6 mg natri trong mỗi viên 80 mg.
Nhân viên: mannitol, microcrystalline cellulose, low-substituted hydroxypropyl cellulose, sodium stearyl fumarate.
Lớp bao: polyvinyl alcohol, titanium dioxide (E 171), macrogol 3350, talc, oxide sắt vàng (E 172), oxide sắt đỏ (E 172), oxide sắt đen (E 172).
Dạng bào chế: Viên nén bao phim.
TAGRISSO 40 mg: Viên màu be, hình tròn, đường kính 9 mm, hai mặt lồi, có khắc “AZ” và “40” ở một mặt và một mặt trơn.
TAGRISSO 80 mg: Viên màu be, hình bầu dục, kích thước 7,25 x 14,5 mm, hai mặt lồi, có khắc “AZ” và “80” ở một mặt và một mặt trơn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in