Tardyferon B9

Tardyferon B<sub>9</sub> Trình bày/Đóng gói

Nhà sản xuất:

Pierre Fabre Medicament

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén giải phóng kéo dài: hộp 3 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in