Tazocin

Tazocin

piperacillin + tazobactam

Nhà sản xuất:

Pfizer
Thông tin kê toa tóm tắt
Thành phần
Mỗi lọ: Piperacillin (dưới dạng Piperacillin natri) 4 g; Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 0,5 g.
Phân loại MIMS
Penicillin
Phân loại ATC
J01CR05 - piperacillin and beta-lactamase inhibitor ; Belongs to the class of penicillin combinations, including beta-lactamase inhibitors. Used in the systemic treatment of infections.
Thông tin bổ sung
LPD Date: April 07, 2020
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Tazocin Bột đông khô pha dung dịch truyền tĩnh mạch
Trình bày/Đóng gói
4.5 g x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in