Tecentriq

Tecentriq Chống chỉ định

atezolizumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Chống chỉ định Tecentriq trên các bệnh nhân được biết là quá mẫn cảm với atezolizumab hoặc bất kì thành phần nào của thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in