Tecentriq

Tecentriq Mô tả

atezolizumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Tá dược: L-Histidine, Glacial Acetic Acid, Sucrose, Polysorbate 20, nước cất pha tiêm.
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền. Dung dịch không màu hoặc vàng nhạt.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in