Tecentriq

Tecentriq Tương tác

atezolizumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Chưa có nghiên cứu tương tác thuốc-thuốc đặc hiệu với atezolizumab. Do atezolizumab được thanh thải thông qua con đường dị hóa, do đó hy vọng không có tương tác chuyển hóa giữa thuốc-thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in