Tegafur


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intravenous
Malignant neoplasms
Adult: 1-3 g/m2 daily for 5 days.

Oral
Malignant neoplasms
Adult: Up to 1 g/m2 daily. Usually used with uracil.

Oral
Advanced colorectal cancer
Adult: 300 mg/m2 tegafur combined with 672 mg/m2 uracil daily in 3 divided doses, together with calcium folinate. Doses are given for a cycle of 28 days, followed by 7 days without treatment.
Chống chỉ định
Pregnancy, lactation. Hypersensitivity.
Thận trọng
Weak or malnourished patients, hepatic and renal impairment, history of cardiac disease, acute infections. Determine blood count frequently.
Tác dụng không mong muốn
Nausea, vomiting, anorexia, mucositis, malaise, hot flushes, oedema, itching, central neurotoxicity, bone-marrow depression, stomatitis, haemorrhage, skin rashes, alopoecia, ocular irritation, myocardial ischaemia,
Tương tác
Concurrent use increased risk of neurotoxicity with leflunomide; increased risk of phenytoin toxicity with phenytoin; increased anticoagulation effect of warfarin; increased risk of myelosupression with colony stimulating factors eg. filgrastim; increased risk of thrombosis with tamoxifen; increased risk of toxicity with folic acid.
Potentially Fatal: Increased risk of severe toxicity with sorivudine.
Tác dụng
Description: Tegafur is an antineoplastic agent that acts as an antimetabolite. It is a prodrug of fluorouracil that is administered orally.
Pharmacokinetics:
Absorption: Well absorbed in GI tract.
Distribution: Crosses the blood-brain barrier and is found in the CSF.
Metabolism: Metabolised slowly in the liver to fluorouracil; some intracellular conversion to fluorouracil may also occur. Plasma half-life of 6-16 hr (IV).
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Tegafur từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in