Terbinafine STELLA

Terbinafine STELLA Chống chỉ định

terbinafine

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với terbinafine hoặc bất cứ thành phần tá dược nào có trong kem.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in