Terbinafine STELLA

Terbinafine STELLA Chỉ định/Công dụng

terbinafine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
* Nhiễm nấm ở da do Trichophyton (như T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canisEpidermophyton floccosum.
* Nhiễm nấm men ở da, chủ yếu gây ra bởi loài Candida (như C. albicans).
* Lang ben do Pityrosporum orbiculare (cũng do Malassezia furfur).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in