Terbinafine STELLA

Terbinafine STELLA Trình bày

terbinafine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Kem bôi ngoài da: 1% x tuýp 10g.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in