Terfenadine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Allergic conditions
Adult: >12 yr and >50 kg: 60-120 mg in the morning or 60 mg bid. Max: 120 mg daily.
Suy thận
CrClDosage
<40Half the usual daily dose
Chống chỉ định
Porphyria.
Thận trọng
Child and elderly. Avoid in patients with cardiac or significant hepatic disease, electrolyte imbalance, or known or suspected prolongation of the QT interval. Lactation, pregnancy.
Tác dụng không mong muốn
Anxiety, palpitations, insomnia, mild GI distubances, erythema multiforme and galactorrhoea.
Potentially Fatal: Ventricular arrhythmias including torsades de pointes. Palpitations, dizziness, syncope or convulsions may indicate arrhythmias. Hepatitis.
Tương tác
Potentially Fatal: Increased risk of ventricular arrhythmia with triazole and imidazole antifungals, macrolide antibacterials, streptogramin antibacterials, SSRI, HIV-protease inhibitors and non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, arrhythmogenic drugs, diuretics, astemizole and zileutron.
Tương tác với thức ăn
Grapefruit juice may inhibit the metabolism of terfenadine.
Tác dụng
Description: Terfenadine, a piperidine derivative, is a non-sedating H1 receptor antagonist antihistamine.
Pharmacokinetics:
Absorption: Rapidly absorbed from GI tract. Peak plasma concentrations: within 2 hr.
Distribution: Protein binding: 97% (terfenadine). Does not appear to cross the blood-brain barrier to significant extent. Limited amounts of fexofenadine, but not terfenadine detected in breast milk. Elimination half-life: 16-23 hr (terfenadine).
Metabolism: Prodrug and undergoes extensive first-pass metabolism in the liver to active (carboxylic acid derivative fexofenadine) and inactive metabolites.
Excretion: Excreted in the urine and faeces (traces of unchanged drug and metabolites)
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Terfenadine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in