Terpin hydrate


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Productive cough
Adult: Usually used in combination preparations. Dose may range from 85-130 mg, taken 3-4 times daily.
Thận trọng
Hepatic impairment, asthma, glaucoma, pregnancy, lactation; may impair ability to drive or operate machinery. Infant.
Tác dụng không mong muốn
Nausea, vomiting, or abdominal pain. Dizziness, rash, confusion.
Tương tác
May potentiate other CNS depressants. Action may be prolonged by MAOIs.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Terpin is reported to increase bronchial secretion and has been used as an expectorant in productive cough.
Phân loại MIMS
Thuốc ho & cảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Terpin hydrate từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in