Tertatolol


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hypertension
Adult: As hydrochloride: 5 mg once daily, up to 10 mg once daily if needed.
Chống chỉ định
2nd and 3rd degree AV block, sinus bradycardia, uncontrolled heart failure, bronchospasm or asthma, metabolic acidosis, severe peripheral arterial diasease, pheochromocytoma, history of obstructive airways disease.
Thận trọng
1st degree AV block. May mask symptoms of hyperthyroidism and hypoglycaemia. May unmask myasthenia gravis or aggravate psoriasis. May interfere with carbohydrate and lipid metabolism. Patients on long-term treatment should discontinue medication gradually over a period of 1-2 wk as abrupt withdrawal may result in angina, MI, ventricular arrhythmias and death. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Bradycardia, hypotension, fatigue, coldness of extremities.
Potentially Fatal: Heart failure, heart block, bronchospasm.
Tương tác
Additive hypotensive effect with other antihypertensives, aldesleukin, general anaesthetics. Hypotensive effect antagonised by NSAIDs. Increased risk of bradycardia with digoxin, sotalol and other cardiac depressants.
Tác dụng
Description: Tertatolol is a non-cardioselective β-blocker. It lacks intrinsic sympathomimetic activity.
Phân loại MIMS
Thuốc chẹn thụ thể bêta
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Tertatolol từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Artex
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in