Tetanus immunoglobulin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intramuscular
Passive immunisation against tetanus
Adult: Prophylaxis: 250 units, increased to 500 units if >24 hr have elapsed or following burns or there is risk of heavy contamination. Treatment: 3,000-6,000 units given by inj into multiple sites.
Child: Prophylaxis: 250 units, increased to 500 units if >24 hr have elapsed or following burns or there is risk of heavy contamination. Treatment: 3,000-6,000 units given by inj into multiple sites.
Thận trọng
Caution when used in patients with coagulation disorders or thrombocytopenia. Not to be used for IV admin. Pregnancy, lactation. If adsorbed tetanus vaccine is to be used concurrently, the vaccine and immunoglobulin should be administered with separate syringes and into different inj sites with separate lymphatic drainage. Patients should be observed for at least 20 minutes after admin.
Tác dụng không mong muốn
Inj-site reactions: Pain, soreness and tenderness. Increased temperature, angioneurotic oedema, nephritic syndrome, anaphylactic shock.
Tương tác
May reduce the efficacy of live vaccines.
Tác dụng
Description: Tetanus immunoglobulin is used for passive immunisation against tetanus.
Pharmacokinetics:
Absorption: Well absorbed.
Bảo quản
Store at 2-8°C. Do not freeze.
Phân loại MIMS
Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Tetanus immunoglobulin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Purified Antitetanus Serum
  • Tetagam P
  • Tetanus Immunoglobulin Bio Products
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in