Tetryzoline


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Ophthalmic
Conjunctival decongestant
Adult: As 0.05% tetryzoline hydrochloride solution: Instill 1-2 drops into the affected eye(s) 4 times daily.
Thận trọng
Patient with CV disease (e.g. hypertension, coronary artery disease), diabetes, narrow-angle glaucoma, hyperthyroidism. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Cardiac disorders: Palpitations, tachycardia.
Eye disorders: Blurred vision, eye irritation, mydriasis, rebound congestion (prolonged use).
General disorders and administration site conditions: Weakness, sweating.
Nervous system disorders: Headache, tremor.
Vascular disorders: Hypertension.
Thông tin tư vấn bệnh nhân
Remove contact lenses prior to ophthalmic administration and reinsert after 10 minutes.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Tetryzoline is an α-adrenergic receptor agonist. The exact mechanism of action has not been fully elucidated, but it is believed to cause vasoconstriction by stimulating arterioles of the conjunctiva.
Synonym: tetrahydrozoline.
Onset: Within few minutes.
Duration: 4-8 hours.
Đặc tính

Chemical Structure Image
Tetryzoline

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Tetrahydrozoline, CID=5419, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tetrahydrozoline (accessed on Jan. 23, 2020)

Bảo quản
Store between 15-25°C.
Phân loại MIMS
Các thuốc nhãn khoa khác
Phân loại ATC
S01GA02 - tetryzoline ; Belongs to the class of sympathomimetics used as ophthalmologic decongestants.
Tài liệu tham khảo
Anon. Tetrahydrozoline (Ophthalmic). Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 10/04/2018.

Anon. Tetrahydrozoline. AHFS Clinical Drug Information [online]. Bethesda, MD. American Society of Health-System Pharmacists, Inc. https://www.ahfscdi.com/. Accessed 10/04/2018.

Buckingham R (ed). Tetryzoline Hydrochloride. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 10/04/2018.

CVS Redness Relief Original Solution/drops (CVS Pharmacy, Inc.). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 12/04/2018.

Visine Original Redness Relief Solution/drops (Johnson & Johnson Consumer Inc.). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 10/04/2018.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Tetryzoline từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Braito
  • Eyelight eye drops
  • I-Zine
  • Visine
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in