Theodrenaline


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hypotensive states
Adult: As cafedrine 100 mg / theodrenaline 5 mg tablet: 1-2 tablets once or twice daily, reduced after 5-10 days.
Child: As cafedrine 100 mg / theodrenaline 5 mg tablet: 1 tablet in the morning.

Parenteral
Hypotensive states
Adult: Per ampoule containing cafedrine 200 mg / theodrenaline 10 mg: IM: 1 ampoule once to several times daily; IV: Slow IV inj (1 mL per minute) of half to one ampoule or 1-5 ampoules added to a 500 mL infusion solution, depending on severity. IV inj reserved for acutely critical cases only.
Child: Per ampoule containing cafedrine 200 mg / theodrenaline 10 mg: IM/IV as a single dose: Infants up to 2 yr: 0.2-0.4 ml; 2-6 yr: 0.4-0.6 ml; older children: 0.5-1.0 ml.
Chống chỉ định
Mitral stenosis. Glaucoma.
Thận trọng
Pregnancy.
Tác dụng không mong muốn
Palpitations, may intensify anginal complaints.
Tương tác
Concurrent intake of β-blocking agents may cause a major drop in heart rate.
Tác dụng
Description: Theodrenaline is used in preparations with cafedrine for the treatment of hypotension.
Bảo quản
Oral:
Store below 25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc co mạch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Theodrenaline từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in