Tianeptine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Depression
Adult: 12.5 mg tid.
Elderly: Dose reduction to total daily dose of 25 mg.
Suy thận
Reduce total daily dose to 25 mg/day.
Cách dùng
Should be taken on an empty stomach. Take before main meals.
Chống chỉ định
Childn <15 yrs. Pregnancy and lactation.
Thận trọng
General anaesthesia; tasks requiring mental alertness. Avoid abrupt withdrawal, dosage to be decreased gradually over 7-14 days.
Tác dụng không mong muốn
Abdominal pain, fatigue, nausea, constipation, lack of appetite, insomnia, drowsiness, palpitations, muscular or joint pain, headache, vertigo, tremour, dry mouth, hepatitis (rare)
Quá liều
Gastric lavage followed by symptomatic treatment and monitoring of CV, respiratory, metabolic and renal function.
Tương tác
Potentially Fatal: Avoid concurrent admin with MAOI, start tianeptine 2 wk after discontinuation from MAOI.
Tương tác với thức ăn
Decreased absorption with alcohol.
Tác dụng
Description: Tianeptine exerts its antidepressant action by increasing the presynaptic re-uptake of serotonin.
Bảo quản
Store below 30°C.
Phân loại MIMS
Thuốc chống trầm cảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Tianeptine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Stablon
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in