Tiludronic acid


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Paget's disease of bone
Adult: >18 yr: 400 mg once daily for 3 mth, repeat if needed after an interval of at least 3-6 mth.
Suy thận
CrCl (mL/min) Dosage
<30 Not recommended.
Chống chỉ định
Severe renal impairment; pregnancy.
Thận trọng
Acute upper GI inflammation. Take with plenty of water, at least 2 hr before or after meals.
Tác dụng không mong muốn
Dysphagia, nausea, vomiting, diarrhoea or constipation, asthenia, dizziness, headache, skin reactions, hypocalcaemia, hypophosphataemia, musculoskeletal pain, osteonecrosis of the jaw, ocular disturbances, oesophagitis, oesophageal and gastric ulcer.
Quá liều
Hypocalcaemia, acute renal failure. Treatment is supportive and symptomatic. Milk or antacids may be given to minimise absorption for oral overdosage. Dialysis unlikely to be helpful.
Tương tác
Bioavailability increased by indometacin when taken at same time. Increased risk of hypocalcaemia with aminoglycosides. Decreased bioavailability when aspirin taken 2 hr after tiludronic acid. Absorption reduced by antacids, calcium salts, magnesium-containing laxatives and iron.
Tương tác với thức ăn
Avoid food (particularly calcium-containing products) for 2 hr before and after tiludronic acid.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Tiludronic acid inhibits bone resorption. It also prevents formation and dissolution of hydroxyapatite crystals, therefore may interfere with bone mineralisation.
Pharmacokinetics:
Absorption: Poorly absorbed from GI tract. Oral bioavailability: 6% (fasting).
Distribution: Protein-binding: 90%, mostly to albumin.
Metabolism: Not metabolised.
Excretion: Half excreted in urine; remainder sequestered to bone.
Bảo quản
Store at 15-30°C (59-86°F).
Phân loại MIMS
Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Tiludronic acid từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in