Timepidium bromide


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Injection
Visceral spasms
Adult: 7.5 mg by IV/IM/SC.

Oral
Visceral spasms
Adult: 30 mg tid.
Chống chỉ định
Glaucoma; dysuria due to prostatomegaly; severe cardiac disease; paralytic ileus.
Thận trọng
Prostatomegaly; hyperthyroidism; CHF; arrhythmias; idiopathic ulcerative colitis. Working in a hot environment. May impair ability to drive or operate machinery. May turn urine red. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Photophobia, visual control disturbance, headache, vertigo, heaviness of head, sleepiness, GI effects, palpitations, hypersensitivity, dysuria and flushing.
Tương tác
Action enhanced by concomitant use of TCAs, phenothiazines, MAOIs and antihistamines.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
Metabolites of timepidium may turn urine red and may interfere with certain urinary tests.
Tác dụng
Description: Timepidium bromide is a quaternary ammonium antimuscarinic used for the symptomatic treatment of visceral spasms.
Bảo quản
Store below 30°C. Protect from light.
Phân loại MIMS
Thuốc chống co thắt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Timepidium bromide từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in