Tiratricol


Thông tin thuốc gốc
Chống chỉ định
Untreated thyrotoxicosis of any aetiology; uncorrected adrenal insufficiency; arteriosclerosis; pregnancy.
Thận trọng
Only for specific approved indications and under strict medical supervision, not as a treatment for obesity. CV disorders; elderly; DM; diabetes insipidus; adrenal cortical insufficiency.
Tác dụng không mong muốn
Fatigue; lethargy; profound wt loss; severe diarrhoea. Abnormal thyroid function test.
Potentially Fatal: Heart attacks and stroke.
Quá liều
Hypermetabolic state similar to thyrotoxicosis.
Tương tác
Increased hypoprothrombinaemic effect of anticoagulants; increased risk of coronary insufficiency with sympathomimetic agents; additive effects with thyroid drugs.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
Alter thyroid function tests.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Tiratricol is a metabolite of tri-iodothyronine and has thyroid hormone activity. It is given by mouth to suppress TSH secretion. It is found in dietary supplements for weight loss.
Phân loại MIMS
Hormon tuyến giáp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Tiratricol từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Triacana
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in