Tolnaftate


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Superficial dermatophyte infections
Adult: As 1% gel/soln/powd/cream: Apply a thin layer to the affected area(s) bid. As powder/liq spray: Spray a thin layer to the affected area(s) bid. Treatment duration: 2 wk (tinea cruris); 4 wk (tinea corporis, tinea pedis).
Child: 2 yr Same as adult dose.
Chống chỉ định
Hypersensitivity.
Thận trọng
Not intended for use for nail or scalp infections.
Tác dụng không mong muốn
Dermatologic: Irritation, contact dermatitis, pruritus, stinging.
Thông tin tư vấn bệnh nhân
Avoid contact w/ eyes.
Tác dụng
Description: Tolnaftate is a synthetic thiocarbamate antifungal agent which inhibits the growth of dermatophytes (e.g. Epidermophyton, Micosporum, Trichophyton spp., Malassezia furfur) by distorting the hyphae and stopping mycelial growth in susceptible fungi. It is inactive against Candida spp. or bacteria.
Onset: 24-72 hr.
Đặc tính

Chemical Structure Image
Tolnaftate

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Tolnaftate, CID=5510, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tolnaftate (accessed on Jan. 23, 2020)

Bảo quản
Store between 20-25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc diệt nấm & ký sinh trùng dùng tại chỗ
Phân loại ATC
D01AE18 - tolnaftate ; Belongs to the class of other antifungals for topical use.
Tài liệu tham khảo
Anon. Tolnaftate. Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 23/10/2017.

Buckingham R (ed). Tolnaftate. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 23/10/2017.

McEvoy GK, Snow EK, Miller J et al (eds). Tolnaftate (Topical). AHFS Drug Information (AHFS DI) [online]. American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). https://www.medicinescomplete.com. Accessed 23/10/2017.

Tinactin Cream (Bayer Healthcare LLC). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 26/10/2017.

Tolnaftate Gel (Alva-Amco Pharmacal Companies, Inc.). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 26/10/2017.

Tolnaftate Liquid Spray (Topco Associates LLC). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 26/10/2017.

Tolnaftate Powder Spray (CVS Pharmacy). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 26/10/2017.

Tolnaftate Solution (Perrigo New York Inc). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 26/10/2017.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Tolnaftate từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Creobic
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in