Trajenta Duo

Trajenta Duo Trình bày

linagliptin + metformin

Nhà sản xuất:

Boehringer Ingelheim
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Viên nén bao phim: hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 14 viên, hộp 1 lọ 60 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in