Tramazoline + Dexamethasone


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Nasal
Allergic rhinitis
Adult: Each metered dose contains tramazoline HCI 120 mcg and dexamethasone isonicotinate 20 mcg: 1 metered dose into each nostril bid/tid, titrated to the lowest effective dose. Up to 6 times in 24 hr. Max treatment duration: 14 days.
Child: Each metered dose contains tramazoline HCI 120 mcg and dexamethasone isonicotinate 20 mcg: <5 yr: Not recommended. 5-12 yr: 1 metered dose into each nostril up to bid. Max treatment duration: 14 days.
Elderly: Each metered dose contains tramazoline HCI 120 mcg and dexamethasone isonicotinate 20 mcg: 1 metered dose into each nostril bid/tid, titrated to the lowest effective dose. Up to 6 times in 24 hr. Max treatment duration: 14 days.
Chống chỉ định
Infants. Lactation.
Thận trọng
Pregnancy. Not for prolonged use. Monitor height of children on prolonged treatment. Consider additional systemic corticosteroid cover during periods of stress or elective surgery if treated with doses higher than recommended.
Tác dụng không mong muốn
Burning sensation in nose, sneezing. Rebound congestion after prolonged use.
Quá liều
Symptoms: Pallor, sweating, tachycardia, anxiety. Management: Treatment is symptomatic.
Tác dụng
Description: Tramazoline is a sympathomimetic with actions similar to naphazoline. It produces a fast and long lasting decongestant effect on the nasal mucosa. Dexamethasone is a corticosteroid with anti-inflammatory and anti-allergic properties.
Pharmacokinetics:
Absorption: Dexamethasone: Readily absorbed from GI tract.
Distribution: Dexamethasone: Protein binding: 77%. Crosses placenta.
Excretion: Dexamethasone: Excreted in urine (65%).
Bảo quản
Store below 25°C. Discard 6 mth after opening.
Phân loại MIMS
Thuốc chống sung huyết mũi & các chế phẩm khác dùng cho mũi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Tramazoline + Dexamethasone từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in