Transamin

Transamin Thành phần

tranexamic acid

Nhà sản xuất:

Daiichi Sankyo

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên nang: Acid tranexamic 250mg.
Mỗi viên nén: Acid tranexamic 500mg.
Mỗi mL dung dịch: Acid tranexamic 50mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in