Transamin

Transamin Mô tả

tranexamic acid

Nhà sản xuất:

Daiichi Sankyo

Nhà phân phối:

Thien Thao
/
Phu Tho
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Mô tả sản phẩm - xem Bảng 1.

Image from Drug Label Content
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in