Transamin

Transamin Tương tác

tranexamic acid

Nhà sản xuất:

Daiichi Sankyo

Nhà phân phối:

Thien Thao
/
Phu Tho
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
1. Chống chỉ định dùng phối hợp thuốc (Transamin không được sử dụng phối hợp với các thuốc sau):
- xem Bảng 2.

Image from Drug Label Content

2. Thận trọng khi dùng phối hợp thuốc (Transamin cần được sử dụng thận trọng khi dùng phối hợp với các thuốc sau):
- xem Bảng 3.

Image from Drug Label Content
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in