Transamin

Transamin Trình bày/Đóng gói

tranexamic acid

Nhà sản xuất:

Daiichi Sankyo

Nhà phân phối:

Thien Thao
/
Phu Tho
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nang: hộp 10 vỉ x 10 viên.
Viên nén bao phim: hộp 10 vỉ x 10 viên.
Thuốc tiêm: 5% x hộp 10 ống x 5mL.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in