Tresiba FlexTouch

Tresiba FlexTouch Chống chỉ định

insulin degludec

Nhà sản xuất:

Novo Nordisk A/S

Nhà phân phối:

Gigamed
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào của thuốc được liệt kê trong Danh mục tá dược.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in