Tresiba FlexTouch

Tresiba FlexTouch Mô tả

insulin degludec

Nhà sản xuất:

Novo Nordisk A/S

Nhà phân phối:

Gigamed
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Danh mục tá dược
Glycerol, metacresol, phenol, kẽm acetate, acid hydrochloric/natri hydroxide (để điều chỉnh pH) và nước pha tiêm.
Dạng bào chế
Dung dịch tiêm.
Dung dịch trong suốt, không màu, trung tính.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in