Tresiba FlexTouch

Tresiba FlexTouch Tương kỵ

insulin degludec

Nhà sản xuất:

Novo Nordisk A/S

Nhà phân phối:

Gigamed
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Những chất thêm vào Tresiba có thể gây thoái biến insulin degludec.
Tresiba không được pha vào các dịch truyền.
Thuốc này không được pha trộn với bất kỳ sản phẩm nào khác.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in