Tresiba FlexTouch

Tresiba FlexTouch Bảo quản

insulin degludec

Nhà sản xuất:

Novo Nordisk A/S

Nhà phân phối:

Gigamed
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Trước khi sử dụng lần đầu:
Bảo quản trong tủ lạnh (2oC - 8oC). Để xa bộ phận làm lạnh. Không để đông lạnh.
Đậy nắp bút tiêm để tránh ánh sáng.
Sau khi sử dụng lần đầu hoặc mang theo dự phòng:
Sản phẩm có thể được bảo quản tối đa 8 tuần. Không bảo quản trên 30oC. Có thể bảo quản trong tủ lạnh (2oC - 8oC).
Đậy nắp bút tiêm để tránh ánh sáng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in