Triflupromazine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intramuscular
Psychoses
Adult: 60-150 mg daily.
Child: IM: >2½ yr: 200-250 mcg/kg daily. Max: 10mg daily.
Elderly: or debilitated patients: Dose reduction is recommended.

Parenteral
Nausea and vomiting
Adult: IV: 1 mg/dose; max: 3 mg daily. IM: 5-15 mg, repeated after 4 hr if necessary; max: 60 mg daily.
Child: IM: >2½ yr: 200-250 mcg/kg daily. Max: 10mg daily.
Elderly: or debilitated patients: Dose reduction is recommended.
Chống chỉ định
Preexisting CNS depression and coma; bone marrow depression, blood dyscrasias, liver disease, hypersensitivity to phenothiazines, prolactin dependent tumours. Pregnancy (1st trimester), lactation.
Thận trọng
Cardiovascular disease, epilepsy, angle-closure glaucoma, exposure to extreme temperatures, parkinson's disease, myasthenia gravis, benign prostatic hyperplasia, DM, renal amd hepatic impairment. Discontinue triflupromazine at least 48 hr before myelography and do not resume for at least 24 hr after procedure. Do not use in control of nausea and vomiting occurring either prior to myelography or postprocedure with metrizamide. Pregnancy, elderly.
Tác dụng không mong muốn
Blurred vision, dry mouth, urinary hesitancy/retention, constipation, orthostatic hypotension, allergic rash, akathisia, dystonias, muscle weakness, anorexia, insomnia.
Potentially Fatal: Blood dyscrasias, malignant neuroleptic syndrome.
Tương tác
Increased CNS depression with CNS depressants such as opiates or other analgesics, barbiturates or other sedatives, general anaesthetics, or alcohol. Increased risk of side effects with drugs with antimuscarinic properties e.g. TCA, antiparkinsonian drugs. Antagonised effects of dopaminergic drugs such as levodopa. Increased risk of hypotension with antihypertensives, trazodone. Reverses antihypertensive effect of guanethidine. Increased risk of severe extrapyramidal side-effects or severe neurotoxicity with lithium. Possible decrease in absorption with antacids.
Tác dụng
Description: Triflupromazine is a phenothiazine with general properties similar with chlorpromazine.
Phân loại MIMS
Thuốc chống nôn / Thuốc chống loạn thần
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Triflupromazine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in