Triflusal


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Prophylaxis of thromboembolic disorder
Adult: Usual dose: 300-900 mg daily.
Cách dùng
Should be taken with food.
Tác dụng không mong muốn
Nausea, vomiting, gastric and epigastric pain, erythema, conjunctival haemorrhage, epistaxis.
Tác dụng
Description: Triflusal, a derivative of salicylic acid, is an inhibitor of platelet aggregation. It inhibits platelet arachidonic metabolism and stimulates platelet cAMP production. Unlike aspirin, it does not increase bleeding time. It may also have neuroprotective effects as animal studies have shown that it blocks the biochemical pathway that leads to cell damage during ischemia in the nervous system.
Pharmacokinetics:
Absorption: Bioavailability: 83-100%. Peak plasma concentration: 0.88 hr (triflusal); 4.96 hr (HTB).
Distribution: Protein binding: extensive.
Metabolism: Rapidly metabolised by liver to active metabolite, 3-Hydroxy-4-trifluoro-methylbenzoic acid (HTB).
Excretion: Via urine as metabolites. Terminal half life: 0.53 hr (triflusal); 34.29 hr (HTB)
Phân loại MIMS
Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Triflusal từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Disgren
  • Trasun
  • Triflusal Shinpoong
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in