Tripelennamine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hypersensitivity reactions
Adult: As hydrochloride: 25-50 mg every 4-6 hr. Max: 600mg daily.
Child: As hydrochloride: 5 mg/kg in 4-6 divided doses daily. Max: 300mg daily.
Chống chỉ định
Neonates.
Thận trọng
Narrow-angle glaucoma, urinary retention, prostatic hypertrophy, pyloroduodenal obstruction, epilepsy. Avoid operating vehicles or machinery. Elderly.
Tác dụng không mong muốn
Sedation; CNS depression; antimuscarinic effects; GI disturbances.
Potentially Fatal: Blood dycrasias.
Tương tác
Increased sedation with CNS depressants eg, alcohol, barbiturates, hypnotics, opioid analgesics, anxiolytics, sedatives and antipsychotics. Increased antimuscarinic side effects with other antimuscarinic drugs e.g. atropine, TCAs and MAOIs. May mask signs of ototoxicity caused by aminoglycosides.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
May suppress histamine response to allergens and thus may interfere with skin testing.
Tác dụng
Description: Tripelennamine is an antihistamine derived from ethylenediamine with antimuscarinic and moderate sedative properties.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Tripelennamine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in