Triveram

Triveram

Nhà sản xuất:

Servier
Thông tin kê toa tóm tắt
Thành phần
Mỗi viên: Atorvastatin, perindopril arginin, amlodipin tương ứng 10mg/5mg/5mg, 20mg/5mg/5mg, 20mg/10mg/5mg, 20mg/10mg/10mg, hoặc 40mg/10mg/10mg.
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin / Thuốc đối kháng calci / Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10BX11 - atorvastatin, amlodipine and perindopril ; Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors, other combinations.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Triveram Viên nén bao phim 20mg/10mg/10mg
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Dạng
Triveram Viên nén bao phim 20mg/10mg/5mg
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Dạng
Triveram Viên nén bao phim 40mg/10mg/10mg
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Dạng
Triveram Viên nén bao phim 10mg/5mg/5mg
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Dạng
Triveram Viên nén bao phim 20mg/5mg/5mg
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in