Triveram

Triveram Phân loại MIMS

Nhà sản xuất:

Servier
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin / Thuốc đối kháng calci / Thuốc trị rối loạn lipid máu
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in