Tulobuterol hydrochloride


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Bronchodilator
Adult: Initially, 1-2 mg bid, increase to 2 mg tid if necessary.
Child: 1-6 yr: 0.25-0.5 mg bid, 6-10 yr: 0.5-1 mg bid, 10-14 yr: 1-1.5 mg bid.

Transdermal
Chronic obstructive pulmonary disease
Adult: 2 mg as transdermal patch once daily. To be used with anti-inflammatory therapy.
Chống chỉ định
Phaeochromocytoma.
Thận trọng
Hyperthyroidism, myocardial insufficiency, arrhythmias, susceptibility to QT-interval prolongation, hypertension and DM.
Tác dụng không mong muốn
Fine tremor of skeletal muscle, palpitations, muscle cramps, tachycardia, nervous tension, headache, peripheral vasodilatation, hypersensitivity reactions.
Tương tác
Increased risk of arrhythmia with digoxin. Hypokalaemia with concomitant admin of xanthines, corticosteroids and diuretics.
Tác dụng
Description: Tulobuterol is a direct-acting sympathomimetic with selective action on β2-receptors. It is available orally, as a inhaler and as a transdermal patch. It is given as the hydrochloride by mouth and the base as transdermal formulation and inhalation.
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Tulobuterol hydrochloride từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2023 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in