Twinrix

Twinrix Thành phần

vaccine, hepatitis a + hepatitis b

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi liều 1,0mL
Virus viêm gan A (bất hoạt)1,2: 720 đơn vị ELISA
Kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B3,4: 20 microgram
1 Được sản xuất trên tế bào lưỡng bội của người (MRC-5)
2 Được hấp phụ trên nhôm hydroxide, hydrat hóa 0,05 milligram Al3+
3 Được sản xuất trên tế bào nấm men (Saccharomyces cerevisiae) bằng công nghệ tái tổ hợp DNA
4 Được hấp phụ trên nhôm phosphat 0,4 milligram Al3+.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in