Twinrix

Twinrix Mô tả

vaccine, hepatitis a + hepatitis b

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Twinrix là chất lỏng, màu trắng hơi đục, đựng trong bơm tiêm thủy tinh đóng sẵn.
Các aminoacid để dùng cho sản phẩm dạng tiêm, formaldehyde, neomycin sulphate, và polysorbate 20 có mặt trong sản phẩm là phần tồn dư trong quá trình sản xuất.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in