Twinrix

Twinrix Tương tác

vaccine, hepatitis a + hepatitis b

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Chưa có dữ liệu về việc sử dụng đồng thời Twinrix với globulin miễn dịch viêm gan A đặc hiệu hoặc globulin miễn dịch viêm gan B đặc hiệu. Tuy nhiên, khi sử dụng đồng thời các vắc-xin viêm gan A và viêm gan B đơn giá với các globulin miễn dịch đặc hiệu thì không quan sát thấy có ảnh hưởng đến chuyển đổi huyết thanh mặc dù có thể gây ra hiệu giá kháng thể thấp hơn.
Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy rằng có thể tiêm Twinrix đồng thời với vắc-xin bạch hầu, uốn ván, ho gà vô bào, bại liệt bất hoạt, Haemophilus influenzae type b (DTPa-IPV/Hib) hoặc vắc-xin sởi-quai bị-rubella cho trẻ 2 tuổi. Trong những thử nghiệm này, việc tiêm các vắc-xin đã được thực hiện tại những vị trí khác nhau.
Mặc dù không nghiên cứu cụ thể việc sử dụng Twinrix cùng một lúc với các vắc-xin khác nhưnghiện tượng tương tác sẽ không xảy ra nếu sử dụng bơm tiêm khác nhau và tiêm vào những vị trí khác nhau.
Những bệnh nhân đang điều trị ức chế miễn dịch hoặc những bệnh nhân suy giảm miễn dịch có thể không đạt được đáp ứng miễn dịch đầy đủ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in