Twinrix

Twinrix Tương kỵ

vaccine, hepatitis a + hepatitis b

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Không nên trộn lẫn Twinrix với các vắc-xin khác trong cùng bơm kim tiêm.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in