Twinrix

Twinrix Quá liều

vaccine, hepatitis a + hepatitis b

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Các trường hợp quá liều sau khi tiêm Twinrix được báo cáo trong giám sát hậu mãi. Các tác dụng không mong muốn được báo cáo sau khi dùng quá liều tương tự như sau khi tiêm vắc-xin với liều thông thường.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in