Twinrix

Twinrix Trình bày/Đóng gói

vaccine, hepatitis a + hepatitis b

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Hỗn dịch tiêm: hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn chứa 1 liều 1,0mL (bơm tiêm đóng sẵn được làm từ thủy tinh trung tính loại 1, phù hợp với yêu cầu của Dược điển châu Âu).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in