Twinrix

Twinrix Tác dụng không mong muốn

vaccine, hepatitis a + hepatitis b

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Các tác dụng không mong muốn toàn thân và tại chỗ sau khi tiêm liều cơ bản Twinrix được phân loại theo tần suất xảy ra.
Tần suất gặp phải các tác dụng không mong muốn được phân loại như sau: Rất thường gặp: ≥1/10, Thường gặp: ≥1/100 và <1/10, Không thường gặp: ≥1/1000 và <1/100, Hiếm gặp: ≥1/10.000 và <1/1000, Rất hiếm gặp: <1/10.000.
Người lớn và thanh thiếu niên từ 16 tuổi trở lên
Dữ liệu an toàn dưới đây của hơn 6000 đối tượng được tiêm theo phác đồ tiêu chuẩn 0, 1, 6 tháng hoặc phác đồ tiêm nhanh 0, 7, 21 ngày.
- xem Bảng 1.

Image from Drug Label Content

Một nghiên cứu so sánh cho thấy tần suất xảy ra các tác dụng không mong muốn sau khi tiêm Twinrix không khác so với sau khi tiêm các vắc-xin đơn giá.
Trong 1 thử nghiệm lâm sàng mà Twinrix được tiêm theo phác đồ 0, 7, 21 ngày, các triệu chứng toàn thân được báo cáo với cùng phân loại về mặt tần suất như trên. Sau khi tiêm thêm liều thứ tư vào tháng thứ 12, tỷ lệ gặp phải các tác dụng không mong muốn toàn thân cũng tương tự như tỷ lệ gặp phải sau khi tiêm theo phác đồ 0, 7, 21 ngày.
Trẻ từ 1 đến 15 tuổi (bao gồm cả 15 tuổi)
Các thử nghiệm lâm sàng đã được tiến hành với việc sử dụng 1537 liều Twinrix theo lịch tiêm chủng cơ bản 2 liều cho 778 đối tượng từ 1 đến 15 tuổi.
- xem Bảng 2.

Image from Drug Label Content
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in