Twinrix

Twinrix Bảo quản

vaccine, hepatitis a + hepatitis b

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Nên bảo quản Twinrix từ +2oC đến +8oC.
Không đông đá; loại bỏ nếu vắc-xin bị đông đá.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in