Ubidecarenone


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Angina pectoris
Adult: 150-600 mg daily in divided doses.

Oral
Heart failure
Adult: 50-150 mg daily in 2-3 divided doses.
Cách dùng
Should be taken with food.
Thận trọng
Avoid intense exercise during ubidecarenone therapy.
Tác dụng không mong muốn
Gastric discomfort, anorexia, diarrhoea, nausea, skin rash, heart burn. Increase in LFT with doses >300 mg/day.
Tương tác
Decreased serum levels with statins. Possible decrease in INR with warfarin.
Tác dụng
Description: Ubidecarenone (also known as ubiquinone or coenzyme Q10) is a naturally occurring coenzyme structurally similar to vitamin K. It is involved in electron transport and energy production in the mitochondria. Although found in all human cells, it is present in high concentrations in the heart, kidney, liver and pancreas. It is also found in dietary supplements and has been tried in conditions associated with coenzyme deficiency and also as an adjunct in CV disorders including mild or moderate heart failure.
Pharmacokinetics:
Absorption: Poor and slow GI absorption; absorption increased with high fat food.
Distribution: May undergo enterohepatic recycling. Plasma half life: 34 hr.
Metabolism: Extent of hepatic metabolism unknown.
Excretion: Mainly via bile, with >60% excreted unchanged in faeces.
Phân loại MIMS
Thuốc thông mật, tan sỏi mật & bảo vệ gan / Các loại thuốc tim mạch khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Ubidecarenone từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
 • Coenzyme Q10 30mg Jasmine Pharma
 • Coenzyme Q10 Robinson
 • CoQ
 • CoQ10
 • CQ10
 • Daewoong VQ
 • Decaquinon
 • Eckhart Q10
 • Envit Q10
 • Fasgel CoQ10
 • Glaze
 • Q Ten 50 Emulcap
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in