Uperio

Uperio Thành phần

sacubitril + valsartan

Nhà sản xuất:

Novartis Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Uperio 50mg Mỗi viên: Sacubitril 24,3mg, valsartan 25,7mg (dưới dạng muối phức hợp sacubitril valsartan natri 56,551mg).
Uperio 100mg Mỗi viên: Sacubitril 48,6mg, valsartan 51,4mg (dưới dạng muối phức hợp sacubitril valsartan natri 113,103mg).
Uperio 200mg Mỗi viên: Sacubitril 97,2mg, valsartan 102,8mg (dưới dạng muối phức hợp sacubitril valsartan natri 226,206mg).
Uperio chứa phức hợp muối sacubitril và valsartan dạng anion, cation natri và các phân tử nước theo tỷ lệ phân tử tương ứng 1:1:3:2,5. Sau khi uống, Uperio phân ly thành sacubitril (tiếp đó sẽ được chuyển hóa thành sacubitrilat) và valsartan.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in